Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "Трипъл Би Дизайн" ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.stylebyjoe.com. Под Style By Joe се има предвид притежателят на www.stylebyjoe.com.

І. Общи условия
1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование:  "Трипъл Би Дизайн" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бл. 371
Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Младост - 3, бл.371, email: contact@stylebyjoe.com, тел. 0899 336 196
Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията - ЕИК 204141254.
1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.stylebyjoe.com потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.  
1.3. Style By Joe си запазва правото да променя дизайна на www.stylebyjoe.com, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.stylebyjoe.com.

ІІ. Термини
Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.stylebyjoe.com.
Потребител на www.stylebyjoe.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.stylebyjoe.com чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани действия за регистрация, в резултат на които се включва в базата данни на Style By Joe и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.stylebyjoe.com
Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Потребителски профил е обособена част от www.stylebyjoe.com, съдържаща информация за потребителя - e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Style By Joe и се извършва обмен на информация между потребителя и администратора на www.stylebyjoe.com;
Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложение от Style By Joe и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.stylebyjoe.com.
Брошура/известия/съобщения - информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни
3.1. Личните данни, които Style By Joe получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
3.2. Style By Joe изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.stylebyjoe.com, да бъдат използвани от Style By Joe за целите на директния маркетинг. 3.4. Style By Joe се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
3.4. С регистрацията си в www.stylebyjoe.com, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения.

ІV. Ползване на www.stylebyjoe.com
4.1. При използването на интернет страницата www.stylebyjoe.com, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Style By Joe или всяко друго лице с което Style By Joe има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да  отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).
4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.stylebyjoe.com са собственост на Style By Joe.
4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.stylebyjoe.com, без изричното писмено съгласие на Style By Joe, освен ако използването е с некомерсиална цел.  

V. Поръчка, договор и плащане на цената
5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.stylebyjoe.com. При извършване на поръчка всеки потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на www.stylebyjoe.com възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Style By Joe за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Style By Joe и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.
5.2. Онлайн системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени.
5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.
5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.stylebyjoe.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.
5.5. Посочените на www.stylebyjoe.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.
5.6. Style By Joe си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.
5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод, payal или плащане с карта. Банковата сметка на „Трипъл Би Дизайн” ЕООД е в Уникредит Булбанк, IBAN: BG96UNCR70001522656424, BIC: UNCRBGSF.

VІ. Доставка
6.1. Доставката на поръчан чрез www.stylebyjoe.com продукт се извършва с куриерска фирма СПИДИ до посочения от потребителя адрес.
6.2. Доставка за София и страната се извършва до 7 работни дни, в периода от 9 до 18 часа.
6.3. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

6.4. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес  или до офис на куриерска фирма в съответния град. Цените за доставка са описани в страницата на всеки продукт в графата „Доставка и Такса наложен платеж" - те зависят от населенето място и избрания начин на доставка. Поръчки над 40 лв. използват безплатна доставка.VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка
7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след закупуването на стоката. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. София 1712, ж.к. Младост-3, бл. 371 тел.: 0899 336 196.

 

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на stylebyjoe.com .
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  stylebyjoe.com  и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
• Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  stylebyjoe.com  Услуги;
• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• Да уведомява незабавно www.stylebyjoe.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• Да не извършва злоумишлени действия.

Най-продавани

Върни До Горе